Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

14. 9. 2011

                 Stanovy občanského sdružení

 

Obecná ustanovení

 

Obsah a cíl

 

 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob „Občanské sdružení PRO PATRIA MORAVIA“ (dále jen „sdružení“) bylo založeno podle zákona číslo 83/1990 Sb., jehož hlavním cílem je ochrana, obnova a mapování památek našeho regionu a navrácení krajině původní ráz a podobu.

 

 

Identifikace sdružení

 

 1. Název sdružení. Občanské sdružení PRO PATRIA MORAVIA
 2. Sídlo sdružení: Bílanská 1611/22, 767 01 Kroměříž
 3. Působnost: Střední a jižní Morava, převážně Zlínský kraj

 

Předmět činnosti

 

 1. Mapování památek, které jsou v ohroženém a havarijním stavu, jejich katalogizace
 2. Zabezpečení, záchrana, celková rehabilitace a obnova těchto památek.
 3. Obnova zaniklých objektů (kříže, kapličky, Boží muka, sochy, poutní místa).
 4. Obnova zaniklých a zapomenutých míst jako jsou lesní studánky, staré stezky a cesty, staré hranečníky, výsadba památných stromů, alejí a navrácení tak krajině její původní ráz a podobu.
 5. Získávání finančních prostředků, příspěvků a darů na památky a veškeré aktivity sdružení, jež jsou obsaženy v bodech předmětu činnosti.
 6. Spolupráce s medii na propagaci památek a jiných aktivit sdružení v rámci turistického ruchu a nově vznikajících cyklotras, turistických stezek v rámci regionů.
 7. Zpřístupnění a seznamování veřejnosti s památkami pomocí článků, letáků, brožurek, knih a webových stránek, poutačů a informačních tabulí.
 8. Pořádání výstav, besed, koncertů a jiných kulturních akcí týkajících se například historie nebo památek v určitých regionech nebo se na nich podílet.
 9. Pořádání i jiných kulturních akcí například literární večery, autorské čtení, nebo akce charakteru návraty zpět k místním tradicím a folklóru.
 10. Pořádání výtvarných sympozií, aukcí ve prospěch sdružení
 11. Spolupráce s uměleckými školami, archivy, muzei a amatérskými autory.
 12. Spolupráce s jiným občanským sdružením v ČR i v zahraničí.
 13. Vydávání neperiodických publikací vztahujících se k aktivitám sdružení (Zpravodaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství a podmínky členství ve sdružení

 

Vznik a zánik členství

 

 1. Členem sdružení se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení, jeho záměry a podá písemnou přihlášku výkonné radě.
 2. Členství vznikne na základě rozhodnutí výkonné rady.
 3. Členství zaniká rozhodnutím výkonné rady:
  1. na základě vlastní žádosti člena
  2. pro hrubé porušení stanov
  3. úmrtím fyzické osoby, nebo zrušením právnické osoby
  4. nezaplacením členského příspěvku do 31. prosince roku na který je členský příspěvek placen

 

 

Práva členů sdružení

 

 1. Základními právy členů sdružení je zejména:
  1. účastnit se činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení
  2. navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení
  3. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy sdružení
  4. nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku sdružení
  5. při hlasování valné hromady má právo jednoho hlasu
  6. spolurozhodovat o všech záležitostech sdružení

 

 

Povinnost členů sdružení
 
1.   Základními povinnostmi členů sdružení je zejména:

a.       dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí výkonné rady či valné hromady

b.      vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení

c.       propagovat a prosazovat zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občasnkým iniciativám a dalším třetím osobám

d.      řádně a včas platit členské příspěvky

  1. Povinnosti členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále                        upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady a valné hromady.

 

 

 

 

 Orgány sdružení

 

  Vymezení orgánů sdružení

 

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada
  2. výkonná rada
  3. předseda sdružení
  4. místopředseda sdružení
  5. kontrolní komise sdružení

 

 

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má při hlasování valné hromady jeden hlas
 2. Do působnosti valné hromady patří zejména
  1. přijímat, měnit a doplňovat stanovy sdružení
  2. potvrzovat rozhodnutí výkonné rady
  3. rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků
  4. volir a odvolávat členy výkonné rady a kontrolní komisi sdružení a kontrolovat jejich činnost
  5. schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků
  6. rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití
  7. schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení
  8. schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit sdružení
  9. volit ze zvolených členů výkonné rady tajnou písemnou volbou předsedu, dva místopředsedy a hospodáře sdružení na dobu 1 roku
  10. odvolávat předsedu, místopředsedy a hospodáře sdružení
 3. Valnou hromadu svolává výkonná rada jedenkrát za 12 měsíců
 4. Valnou hromadu svolává výkonná rada nejpozději do 1 měsíce požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů sdružení
 5. Z jednání musí být pořízen zápis do kterého má nárok nahlédnout každý člen valné hromady
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud valná hromada není usnášeníschopná, koná se náhradní valná hromada se stejným programem o půl hodiny později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející valnou hromadu, která nebyla usnášeníschopnou. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomno alespoň 10 členů sdružení.
 7. Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.

 

 

 

 

 

 

 

Výkonná rada

 

 1. Výkonná rada řídí činnost sdružení tak, aby byly zajištěny cíle a poslání sdružení.
 2. Výkonná rada má maximálně 7 členů sdružení, nejméně však 6 členů a je volena na dobu jednoho roku. V případě odstoupení člena výkonné rady, může být kooptován jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližší valná hromada.
 3. Výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
 4. Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční podpory na projekt, který byl výkonnou radou vybrán.
 5. Je povinna se podněty a návrhy členů a pravidelně je pololetně informovat o činnost sdružení.

 

 

Předseda výkonné rady

 

 

 1. Předseda VR je statutárním zástupcem sdružení. Jedná navenek jménem sdružení.
 2. Předsedu VR volí valná hromada na dobu 1 roku. Tento orgán sdružení jej rovněž odvolává.
 3. Do věcné působnosti předsedy VR patří zejména:
  1. svolávat valnou hromadu a výkonnou radu
  2. je povinen svolat členy VR do 1 měsíce, pokud o to požádá nejméně 1/3 VR.
  3. Jednat jménem sdružení s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za sdružení
  4. Zajišťovat vedení účetnictví sdružení, zodpovídat za majetek a hospodaření sdružení
  5. Organizovat práce při zániku sdružení

 

 

Hospodář sdružení

 

  1. Řídí hospodářskou a finanční agendu sdružení.
  2. Zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou účelného vynakládání finančních prostředků a jiného majetku sdružení.
  3. Navrhuje směrnice hospodaření a překládá je ke schválení VR.
  4. Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období.

 

 

Kontrolní komise sdružení

 

 1. Kontrolní komise sdružení je kontrolním orgánem sdružení, který odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 2. Členové kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
 3. Členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy jiných orgánů sdružení mimo pracovní skupinu.
 4. Kontrolní komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá schválením nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Kontrolní komise ve své činnosti provádí zejména:
  1. dohled na dodržováním stanov a obecně závazných předpisů v činnosti sdružení
  2. prověřování stížností a oznámení
  3. zpracování návrhů opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  4. kontrolu plnění úkolů z usnesení valné hromady a výkonné rady
  5. kontrolu hospodaření, účtů a majetku sdružení
  6. nejpozději k 31.3. příslušného roku zpracování a předání do zasedání předsednictva sdružení

 

 1. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena na dobu 1 roku
 2. Členové VR jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise potřebné informace.

 

 

Pravidla hospodaření

 

Majetek sdružení

 

 1. Majetek sdružení činí roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, granty, výnosy majetku i jiné formy příjmů.

 

 

Zánik sdružení

 

Pravidla změn stanov

 

 1. Stanovy sdružení lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady.
 2. Návrhy a změny, nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi VR a předány 7 dní před zahájením zasedání valné hromady.
 3. Po změně nebo doplnění stanov předseda sdružení do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny MV ČR

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář